Obchodné podmienky

1.PREVÁDZKOVATEĽ, ZÁKAZNÍK

PREVÁDZKOVATEĽ:

LARITEX, s.r.o.,
Dunajský rad 232 / 146
945 04  Komárno - Nová Stráž, Slovakia
/Spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra, Odd.: Sro, vložka č. 10833/N /
Tel./Fax: +421-35 7781 540, IČO: 36525987, DIČ: SK2020158723,
web: www.emmer.sk

       ZÁKAZNÍK

Obchodný partner/ Veľkoobchodný partner /kupujúci/ , registrovaný užívateľ systému, ktorý má na základe registrácie právo objednať ponúkaný tovar v internetovom obchode www.emmer.sk

2.OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpnou zmluvou sa rozumie "Zmluva uzatvorená na diaľku" podľa zákona č. 108/2000 Z.z. ods. 3, § 9, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na základe zasielkového predaja. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky, v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Všetky ostatné náležitosti a povinnosti vyplývajúce z realizácie zásielkového predaja sú uvedené nižšie a riadia sa povinnosťami vyplývajúcimi z vyššie menovaného zákona.
2.2. Objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.
2.3. Každá objednávka je potvrdená formou e – mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim. Objednávka stráca charakter záväzného dokladu, ak dôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia (nekompletnosť objednávky, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia). V takom prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho mailom a dohodne nové podmienky dodania. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkami, potvrdí to mailom alebo telefonicky, ktorý za považuje za záväzný.
2.4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnený formulár (predpísané údaje a náležitosti)
2.5. Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje neposkytne tretej osobe.
2.6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení.
2.7. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

3.1. ZO STRANY KUPUJÚCEHO.
Kupujúci má právo zrušiť objednávku do 12 hodín od jej odoslania a to bez udania dôvodu. V prípade stornovania vyexpedovanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (spravidla cenu dopravy/poštovného v plnej, preukázateľnej výške).
3.2. ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva resp. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu do troch pracovných dní.

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru): Kupujúci má v súlade so zákonom právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.
Ak takýto prípad nastane, musí:

 • kontaktovať predávajúceho, so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí
 • tovar musí byť:
  • v pôvodnom nepoškodenom obale
  • nepoužitý
  • nepoškodený
  • kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.)
 • súčasťou vráteného tovaru musí byť kópia útržku z dobierkovej alebo balíkovej faktúry, dokladu o kúpe tovaru
 • tovar treba zaslať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (NIE VŠAK NA DOBIERKU!)

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. 
V prípade, že vyššie uvedené podmienky Vami neboli splnené, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

5. PRÁVO NA ZMENU CENY

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je v čase expedovania cena tovaru nižšia ako na potvrdenej objednávke, tovar je predávajúcemu dodaný za platnú cenu v okamihu expedovania. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, je kupujúci o tom informovaný a situácia sa rieši po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim.

6. DODACIE PODMIENKY

Dodacie podmienky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne 24 - 48 hodín od doručenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohode s kupujúcim.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky plnenia nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje vždy predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na použitie výrobku a záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad). Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu doručenia a hodnoty objednávky. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii „objednávka“.

1. Aktuálne sadzby a spôsob doručenia tovaru v rámci Slovenska a Českej republiky:

Cena poštovného – pre OBCHODNÍKA  SR /ceny s DPH/.

 

Hodnota tovaru:

Doručenie  kuriérom

DOBIERKA

Doručenie  kuriérom

Bankový prevod

Osobný odber

0 – 99,99  EUR

5,00

5,00

Zadarmo

100 – 199,99 EUR

3,50

3,50

Zadarmo

Nad 200,00 EUR

Zadarmo

Zadarmo

Zadarmo

 

ČESKÁ REPUBLIKA - ceny sú uvedené bez DPH!

Cena poštovného – pre OBCHODNÍKA  ČR  /ceny bez DPH/.

 

Hodnota tovaru:

Doručenie  kuriérom

DOBIERKA

Doručenie  kuriérom

Bankový prevod

Osobný odber

0 – 199,99  EUR

5,80

0

Zadarmo

NAD 200,00 EUR

3,70

0

Zadarmo

 

 

 

 

 

Expedičné náklady do ČR:   dodávka  2 – 3 dní pracovných dní , naša firma má otvorený účet v ČR, v Českej Sporiteľni.   Platba je v CZK, podľa aktuálneho kurzu  NBS, balíky doručuje firma GLS alebo PPL, s.r.o. –ČR !!!

Cena poštovného do ZAHRANIČIA, okrem SR a ČR podľa aktuálneho cenníka GLS.

Podrobný rozpis poštovných nákladov nájdete v sekcii ,, Poštovné a balné" http://www.emmer.sk/home/postovne-a-balne/

 

7. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1. Úvodné ustanovenie

- Všetky dodávky tovaru podliehajú záručným a reklamačným podmienkam. Kupujúci prijíma platnosť záučných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho, vyzdvihnutím balíka alebo dobierky, a tým nadobudnú platnosť. Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru: Zákazník si uplatňuje reklamáciu vypísaním reklamačného protokolu a jeho odoslaním na mailovú adresu objednavky@emmer.sk, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu prevádzkovateľa.

2. Kontrola tovaru pri prevzatí

- Pri osobnom odbere neuznávame dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru.
- V prípade zasielania tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný balík prehliadnuť pri prevzatí. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie balíku alebo jeho necelistvosť - porušenie baliaceho papiera na balíku a nižšiu hmotnosť podľa prepravného listu, je povinný to bezodkladne reklamovať u prepravcu a spísať zápisnicu. Za takto spôsobenú škodu je zodpovedný prepravca.
- Reklamácie na tovar v nepoškodenom balení a reklamácie na zjavné vady, ktoré sa môžu vyskytnúť:
- kaz v materiály, poškodený zips, chýbajúce trakové spony, nity, gombíky, mastné fľaky na teplákoch, chyba ozdobného štepovania a pod., ktoré sú neúmyselné spôsobené - boli prehliadnuté pri výstupnej kontrole – akceptujeme a neodkladne tovar vymeníme.
Kupujúci je povinný u predávajúceho reklamovať zistené chyby tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka.
- Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na nevhodné uskladnenie - napr. rifle aj tepláky na slnku vyblednú, vzniknú žlté resp. bledšie pásy, zašpinený tovar - ako popísané perom, prípadne obliate kávou alebo inou tekutinou, poškodený zips
- spôsobené spotrebiteľom pri skúšaní tovaru /predavačka musí každému zákazníkovi dať nohavice skúšať s otvoreným zipsom a po prevzatí späť skontrolovať funkčnosť zipsu/ a pod. prípady.

3. Záručná doba a záručné podmienky

- Na všetok tovar je poskytovaná 24 mesačná záručná doba.
- Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade obchodného partnera, ktorý v tomto prípade nie je spotrebiteľ, má nárok na predĺženie vyššie uvedenej záručnej doby o preukázateľný počet dní, ktorý uplynul medzi zakúpením tovaru vo firme LARITEX s.r.o. a predaním tovaru spotrebiteľovi, avšak maximálne o 180 kalendárnych dní.

4. Prevzatie reklamovaného tovaru

- Reklamácie sa vybavujú v sídle firmy. Reklamáciu je možné uplatniť zaslaním tovaru poštou, alebo osobne.
- Potrebné dokumenty: reklamovaný tovar žiadame zaslať "čistý" spolu s vyplneným reklamačným protokolom a písomným vyjadrením spotrebiteľa. Ak je to možné chyba sa odstráni opravením.

5. Záruka sa nevzťahuje

Dodávateľ nezodpovedá za chyby tovaru a neposkytuje záruku v zmysle bodu 2,odsek 5 a zmysle VOP ak bol tovar:
- mechanicky poškodený
- poškodený počas prepravy kupujúcim
- zjavne viditeľným nedodržaním ošetrovacích symbolov spotrebiteľom
- jeho prirodzeného opotrebenia
- neúmerným a nešetreným zaobchádzaním s výrobkom,
- prirodzené opotrebenie materiálov, z ktorých je tovar vyrobený,
- ošúchanie až predratie látky na namáhaných partiách, hlavne u silnejšej postavy/medzi stehnami/
- v dôsledku akéhokoľvek zásahu spotrebiteľom, ktorú sám spôsobil
- nevhodne zvolenou veľkosťou /hlavne u detí silnejšej postavy rodičia kúpia o 2-3 veľkostné čísla väčšie - a následne upravujú dĺžku výrobku/.

Tu by sme chceli upozorniť obchodných partnerov na zákon č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Tu nájdete vzor "Reklamačný poriadok", podľa ktorého by mala každá maloobchodná predajňa vybavovať uplatnené reklamácie.
http://www.predaj-tlaciv.sk/dokumenty/Reklamacny_poriadok_vzor.doc

Na tejto stránke nájdete užitočné informácie ohľadom reklamácií.
http://www.euroinfo.gov.sk:80/index/go.php?id=1193

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Dozor a dohľad nad poskytovanými službami vykonáva: 

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.:   037/7720 001
           037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024 
e-mail: nr@soi.sk

 

detské oblečenie, oblečenie pre deti | detské oblečenie | dětské oblečení | čiapky | detské ponožky | spodné prádlo | barbie, spiderman | Hello Kitty oblečenie | Disney oblečenie | Scamp | kojenecké oblečenie | kojenecké oblečenie | kojenecké oblečení | detské oblečenie
Webdesign - CreativeDesign